Obchodní podmínky

I. Předmět smlouvy
Předmětem těchto podmínek je úprava právního vztahu mezi KOBRAS spol. s r.o. (dále jen "Prodávající") a Kupujícím při dodávkách zboží objednávané prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí jakékoliv objednávky zboží dodávané Prodávajícím a platí pro všechny následující obchody uzavřené mezi smluvními stranami, i když při jejich sjednání na ně nebylo znovu poukázáno. Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje uvedené v internetovém obchodu, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách Prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

II. Místo plnění
Místem plnění jsou provozovny Prodávajícího, případně adresa kupujícího, pokud je tak sjednáno.
Zajišťuje-li Prodávající přepravu zboží do sjednaného místa určení, rozumí se místem určení, pokud není sjednáno jinak, sídlo nebo bydliště Kupujícího. Povinnost Prodávajícího dodat zboží je splněna předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro Kupujícího.
Při osobním odběru zboží je Kupující povinen při výdeji zboží předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než Kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním Kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.
Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem splnění závazku Prodávajícího dodat zboží.

III. Objednání zboží
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí nezbytných k uzavření kupní smlouvy.
Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky Prodávajícím, smlouva pak vzniká samostatným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat nebo uvede nesprávné či nefunkční kontaktní údaje, považuje se objednávka za neplatnou.

IV. Cena a způsob platby
Ceny uvedené v internetovém obchodě Prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. K nabídkové ceně zboží není připočítána cena dopravy a balné,pokud je toto u vybraného zboží účtováno. Toto bude sjednáno vždy individuálně podle zvoleného způsobu dopravy a Kupující na částku bude upozorněn při zpracovávání objednávky.
Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet Prodávajícího, zaplacením v hotovosti při převzetí nebo uhrazením v hotovosti na provozovnách Prodávajícího.
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Faktura vystavená na základě kupní ceny mezi Prodávajícím a Kupujícím je současně daňový dokladem.
Převzetí zboží Kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Přehled možných způsobů platby:
a)Zálohová faktura - platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě zálohové faktury, kterou Prodávající na základě objednávky zašle na kontaktní e-mail Kupujícího. Objednávka nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na běžný účet Prodávajícího.
b)V hotovosti - platba v hotovosti na dobírku nebo při osobním odběru zboží v provozovnách Prodávajícího na adrese : KOBRAS spol. s r.o., Chlumecká 21/1502, 190 00 Praha 9 - Kyje,
KOBRAS spol. s r.o., Průmyslová 1008, 294 71 Benátky nad Jizerou,
c) Faktura - při dlouhodobé obchodním vztahu lze sjednat platbu bankovním převodem po dodání zboží na základě faktury se splatností obvykle 7 dní.


V. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky a ve stanovených případech za podmínky uhrazení kupní ceny podle bodu IV. V případě, že zboží je dostupné, zavazuje se Prodávající je vyexpedovat, tj. připravit k osobnímu odběru nebo předat dopravci, do 2. pracovních dnů. Údaj o dostupnosti uvedený v internetovém obchodě u zboží je pouze informativní a může se měnit. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.
V případě, že objednané zboží nebude dostupné, oznámí Prodávající Kupujícímu předpokládaný termín dodání. V tomto případě si vyžádá odsouhlasení Kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

VI. Záruka, reklamace
Záruky a reklamace jsou upraveny Reklamačním řádem Prodávajícího, který se stává nedílnou součástí kupní smlouvy.

VII. Odstoupení od smlouvy
1. V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. může Kupující, pokud se jedná o spotřebitele (soukromou osobu, nikoli tedy podnikatele či firmu), odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto ustanovení neplatí při osobním odběru zboží v provozovnách Prodávajícího,případně při osobním předání zboží Prodávajícím Kupujícímu.Rozhodne-li se Kupující od smlouvy odstoupit v této lhůtě, je nutné dodržet následující podmínky:
Kupující kontaktuje Prodávajícího s žádostí o odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen zaslat zboží spolu s písemnou žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem svého účtu či adresou pro vrácení uhrazené platby, zpět na adresu provozoven Prodávajícího: KOBRAS spol. s r. o., Chlumecká 21/1502, 190 00 Praha 9 - Kyje nebo KOBRAS spol. s r. o. Průmyslová 1008, 294 71 Benátky nad Jizerou. A to nejpozději 14. den počítaný od prvého dne následujícího od převzetí zboží a to za následujících podmínek:
zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů
zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny
zboží nesmí být použité, nesmí jevit známky použití a opotřebení.
Možnost odstoupit od smlouvy se netýká zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
Prodávající oznámí Kupujícímu, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, nejpozději do 14 dnů od data doručení vráceného zboží na adresu Prodávajícího. V případě přijetí vraceného zboží zpět musí Kupující následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán a podepsaný dobropis doručit na adresu Prodávajícího. Na základě podepsaného dobropisu bude Kupujícímu vyplacena částka za vrácené zboží.
Prodávající má právo požadovat od Kupujícího úhradu prokazatelných nákladů.

2. Kupující může dále odstoupit od smlouvy, pokud Prodávající nedodá zboží v dohodnutém termínu a to ani v přiměřené náhradní lhůtě určené Prodávajícím.
3. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy zcela popř. zčásti, jestliže zboží, které je předmětem plnění, se již nevyrábí, případně nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné.
4. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy a požadovat úhradu vzniklých nákladů příp. prokázané škody, jestliže Kupující neodebere dohodnuté množství zboží ve stanoveném termínu včetně přiměřené náhradní lhůty stanovené Prodávajícím.
5. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, zastavit plnění dodávek, popř. požadovat platbu předem nebo dodávku jinak zabezpečit, jestliže po přijetí objednávky vyjdou najevo okolnosti, které zpochybňují platební schopnost Kupujícího. Toto právo vystává ze jména tehdy, kdy i přes upomínky Prodávajícího nejsou v určené lhůtě vyrovnány již splatné pohledávky Kupujícího včetně úroků z prodlení. Prodávající má právo požadovat úhradu vzniklých nákladů příp. prokázané škody.
6. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nelze výše uvedená práva využít, byla-li prodleva jedné ze smluvních stran způsobena okolnostmi podléhající vyšší moci. Strana, která těmito okolnostmi byla postižena, bezodkladně uvědomí druhou smluvní stranu a sdělí jak termín pravděpodobného ukončení událostí, tak termín náhradního plnění. Smluvní strany jsou povinny přijmout taková opatření aby se následky této vyšší moci snížily na minimum.

VIII. Ochrana osobních údajů
Odesláním objednávky v internetovém obchodu Kupující dobrovolně souhlasí s používáním osobních údajů pro vyřízení objednávky. Prodávající prohlašuje, že tato data nejsou jiným než pouze výše uvedeným způsobem archivována, zpracovávána, či jinak využívána a jakékoliv osobní informace nebudou poskytovány třetím osobám, ani je nepoužije pro komerční nabídku.

IX. závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetovém serveru Prodávajícího, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Odeslanou objednávku ( návrh kupní smlouvy) je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Pro ostatní neupravené otázky platí ustanovení platných právních předpisů. 

 

Reklamační řád


I. Vady vzniklé při dodávce zboží
Kupující je povinen zboží dodané Prodávajícím prohlédnout okamžitě po převzetí zboží. V případě doručování dopravcem je Kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal nebo originální páska, je Kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, příp. odmítnout převzít zásilku jako celek. Zprávu o vadách je Kupující povinen bez zbytečného odkladu nejpozději do dvou dnů zaslat Prodávajícímu. Stejná povinnost platí u Kupujícího pro kontrolu věcného obsahu zásilky. Jde-li o zjevně neznatelné poškození či neúplnost zásilky zjištěnou až po jejím převzetí, je Kupující povinen sdělit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nejpozději do dvou dnů po převzetí Prodávajícímu a dopravci, který se může o pravděpodobné příčině poškození u Kupujícího přesvědčit a případně sepsat dodatečně zápis.

Pokud Kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

II. Záruka za jakost zboží
Pokud není uvedeno jinak, Prodávající poskytuje na výrobky záruku po dobu 24 měsíců od data dodání zboží Kupujícímu. Vady musí být reklamovány nejpozději do konce stanovené záruční doby. Vady je Kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu.

Rozsah záruk poskytovaných Prodávajícím je dám rozsahem záruk poskytovaných výrobcem na své produkty. Délka záruční doby je pro jednotlivé produkty Prodávajícího vyznačena na záručním listu.

Reklamace zboží v průběhu záruční doby se řeší opravou, není-li oprava možná výměnou za zboží srovnatelných parametrů.

Záruční doba zboží opraveného či vyměněného v reklamačním řízení dobíhá podle délky záruky původního zboží, přičemž doba od uplatnění řádné reklamace do jejího vyřízení se do této doby nezapočítává. Původní doba záruky a její ukončení platí i pro případy, kdy došlo v rámci reklamačního řízení k vyřízení reklamace výměnou.

III. Výjimky z odpovědnosti za vady
Prodávající nenese odpovědnost za nevhodný výběr zboží provedený Kupujícím nebo za poškození produktu neodborným zásahem Kupujícího, za vady zboží vzniklé např. nadměrným zatěžováním zboží nebo používání zboží způsobem, který je v rozporu s dokumentací či obecnými zásadami, neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o zboží zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČNS.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

IV. Způsob uplatnění záruky
Zjištěné vady musí Kupující reklamovat písemnou formou ve lhůtách uvedených v bodu I. a II. tohoto dokumentu. V písemném oznámení o vadách je nutno popsat zjištěné vady tj. uvést, o jaké vady se jedná a jak se projeví. K písemné reklamaci je nutné ve všech případech přiložit kopii faktury nebo jiného daňového dokladu, případně dodací list.

Reklamované zboží musí být na náklady Kupujícího, není-li stanoveno jinak, zasláno kompletní nejlépe v originálním obalu (při nedodržení tohoto požadavku nese Kupující plnou zodpovědnost za vzniklou škodu na zboží při přepravě a manipulaci z důvodu neoriginálního obalu) včetně záručního listu, byl-li na reklamované zboží vystaven.

V. Místo uplatnění záruky
Místem uplatnění reklamace vad zboží je autorizované servisní středisko výrobce uvedené na záručním listě výrobce příslušného výrobku nebo jiných informačních zdrojích výrobce. Seznam autorizovaných servisních středisek je umístěn na internetovém serveru Prodávajícího či výrobce.

Pokud zboží nedisponuje autorizovaným servisním střediskem nebo se jedná o vady podle bodu I., jsou místem uplatnění reklamace provozovny Prodávajícího na adrese KOBRAS spol. s r. o., Chlumecká 21/1502, 190 00 Praha 9 - Kyje a KOBRAS spol. s r. o. (PSČ) Průmyslová 1008, 294 71 Benátky nad Jizerou.

VI. Neoprávněná reklamace
Při neoprávněné reklamaci (např. nebude-li zjištěna oznámená závada, bude-li zboží reklamováno v rozporu se záručními podmínkami) může Prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů v minimální výši 500 Kč bez DPH.

VII. Závěrečná ustanovení
Pro ostatní neupravené otázky platí ustanovení platných právních předpisů.
podrobné záruční podmínky detailně u jednotlivých výrobků